REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-DIAMENTY.PL

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem serwisu internetowego dostępnego pod domeną www.e-diamenty.pl jest:

YES Biżuteria S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem:

ul. Świerzawska 1

60-321 Poznań

NIP: 778-01-71-607

REGON: 630182051

wpisana do KRS pod numerem: 0000743417, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4 579 480,00 zł w całości wpłaconym, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Tomasza Kwiatkiewicza, upoważnionego do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS.

I DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.

2. SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.e-diamenty.pl.

3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty i usługi za pośrednictwem Sklepu, dostępnego pod adresem www.e-diamenty.pl.

4.KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu e-DIAMENTY.PL w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności.

6. SPRZEDAWCA - YES Biżuteria S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-321) przy ul. Świerzawskiej 1, NIP: 778-01-71-607, REGON: 630182051, KRS: 0000743417.  

7. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży.

8. KONTO – indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie oznaczony unikatową nazwą i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.

9. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

10. PRODUKT – każdy przedmiot znajdujący się w ofercie Sklepu.

11. PRZEDPŁATA - ustalona kwota częściowej zapłaty za zamówienie, która jest niezbędna do podjęcia realizacji zamówienia i która ma charakter zadatku w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Kwota ta jest uzależniona od całkowitej wartości zamówienia i stanowi minimum 10% (w przypadku zamówień diamentów) lub minimum 30% (w przypadku zamówień biżuterii). 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie e-DIAMENTY.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego e-DIAMENTY.PL jest sprzedaż detaliczna i hurtowa kamieni szlachetnych oraz wyrobów biżuteryjnych za pośrednictwem sieci Internet.

3. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta wiąże się z ponoszeniem przez Klienta kosztów jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość, np. Internet. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

4. W sytuacji sporu ze Sprzedawcą Konsument ma możliwość polubownego załatwienia sprawy w drodze mediacji lub polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

5. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

III REJESTRACJA

1. Rejestracja w Sklepie internetowym e-DIAMENTY.PL jest dobrowolna i bezpłatna.

2. Rejestracja następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail oraz hasło. Przy rejestracji Klient dokonuje akceptacji aktualnego Regulaminu Sklepu oraz zapoznaje się z klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Z chwilą doręczenia Klientowi wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie na Konto odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość z wnioskiem o usunięcie Konta na adres e-mail: kontakt@e-diamenty.pl z podaniem danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

5. Sprzedawca dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy). Warunkiem przyjęcia Zamówienia jest akceptacja aktualnego Regulaminu przez Klienta i wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z realizacją Zamówienia.

6. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak posiadania Konta Klienta, które umożliwia dostęp do śledzenia Zamówienia.

7. Informujemy, że w trosce o najwyższą jakość i komfort obsługi zamówień Konto Klienta lub adresy IP posługujące się obraźliwym lub wulgarnym słownictwem (niezależnie od języka) i utrudniające Sprzedawcy prawidłowe wykonywanie transakcji będą blokowane przez Sprzedawcę.

IV ZAMÓWIENIA

1. .Klient może składać zamówienia w Sklepie: 

a) poprzez stronę internetową www.e-DIAMENTY.pl;

b) po zapoznaniu się z Regulaminem zakupów oraz Polityką Prywatności, zamieszczonych na stronie internetowej e-DIAMENTY.pl, Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykonując połączenie na numer (+48) 61 648 28 21 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00. Warunkiem przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, podczas której Klient złoży zamówienie, jest wyrażenie zgody przez Klienta na nagrywanie tej rozmowy. Klient może złożyć również złożyć zamówienie indywidualne w formie mailowej na adres kontakt@e-diamenty.pl. Celem złożenia zamówienia, podczas rozmowy telefonicznej lub w korespondencji mailowej, Klient podaje Sprzedawcy parametry diamentów oraz ilość, a w razie potrzeby inne parametry jeśli Klient będzie chciał zamówić diament z oprawą.  Klient może wybrać produkt spośród oferty dostępnej w Sklepie lub przedstawić propozycję indywidualnego zamówienia, które każdorazowo jest weryfikowane przez Sprzedawcę w celu jego potwierdzenia. Następnie Klient podaje dane do wysyłki, wskazuje sposób dostawy oraz formę płatności. Sprzedawca poinformuje Klienta, jaki jest łączny koszt złożonego zamówienia oraz ewentualny koszt dla dostawy dla produktów i usług, który został przez niego wybrany. Klient wskazuje adres swojej poczty elektronicznej, na którą po złożeniu zamówienia otrzyma informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia nie jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. 

2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

3. Informacje o Produktach prezentowane przez Sklep nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego złożoną Sprzedawcy.

4. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” Produkt/y, który/e zamierza kupić. Przed złożeniem Zamówienia Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

5. Aby sfinalizować Zamówienie po dodaniu wybranych przez siebie Produktów do „Koszyka”, Klient powinien określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi dalej wskazówkami.

6. Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia. W przeciwnym razie przyjmuje się, że składa Zamówienie jako Konsument.

7. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep indywidualnie w każdym przypadku.

8. Zamówienia złożone prawidłowo w wyżej opisany sposób, po weryfikacji i sprawdzeniu dostępności zamówionych Produktów, są potwierdzane e-mailowo. Za chwilę zawarcia Umowy Sprzedaży uznaje się wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.

V WYŁĄCZENIA

1. Kamienie szlachetne są naturalną odmianą skał i minerałów, w związku z czym może się zdarzyć, że obiektywnie niemożliwym będzie uzyskanie kamienia będącego dokładnym odwzorowaniem modelu znajdującego się w ofercie Sprzedawcy.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 powyżej, w odpowiedzi na Zamówienie Sprzedawca może zaproponować Klientowi inny kamień, możliwie najbardziej zbliżony do kamienia wcześniej zamówionego przez Klienta. Kamień taki, biorąc pod uwagę jego właściwości, będzie posiadać taką samą lub wyższą wartość rynkową jak kamień będący przedmiotem pierwotnego Zamówienia.

3. Jeżeli Klient w ciągu 14 dni od momentu zaproponowania mu drogą e-mail innego kamienia zgodnie z ust. 2 nie przyjmie propozycji Sprzedawcy, uznaje się, że Klient zrezygnował z Zamówienia. Jeżeli Klient dokonał wcześniej Przedpłaty na poczet pierwotnego Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi wpłaconą kwotę.

4. Składając Zamówienie na biżuterię wykonywaną na indywidualne zamówienie, Klient jest zobowiązany do dokonania Przedpłaty w wysokości minimum 30% ceny Produktu. Przedpłata stanowi warunek zawarcia Umowy Sprzedaży, a termin realizacji Zamówienia liczony jest od dnia jej zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5. Składając zamówienie na Produkt sprowadzany na specjalne Zamówienie Klienta wg podanej przez niego specyfikacji, Klient jest zobowiązany do dokonania Przedpłaty w wysokości minimum 10% ceny Produktu. Przedpłata stanowi warunek zawarcia Umowy Sprzedaży, a termin realizacji Zamówienia liczony jest od dnia jej zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6. Od chwili zawarcia Umowy sprzedaży, ustalonej zgodnie z rozdziałem IV pkt 8, Przedpłata staje się zadatkiem w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego i nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania Zamówienia w wyniku braku zapłaty pełnej ceny za zamówiony Produkt. O wysokości zadatku i danych do jego uiszczenia Klient jest informowany na stronie Sklepu oraz w e-mailu potwierdzającym Zamówienie.

7. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany do Klienta. 

8. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się kolejnego dnia roboczego.  

9. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego e-DIAMENTY.pl  jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

VI SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i każdorazowo zawierają obowiązującą według przepisów prawa stawkę podatku VAT.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie zapłaty ceny za Produkty z wykorzystaniem:

a) przelewów tradycyjnych,

b) płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 - obsługę płatności prowadzi PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł w całości wpłaconym, oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014,

c) płatności za pobraniem (gotówką, Blikiem,  albo kartą płatniczą, jeżeli to możliwe u kuriera/przewoźnika), z zastrzeżeniem, że ta możliwość jest ograniczona do łącznej kwoty 5.000,00 zł na Zamówienie,

d) płatności osobiście w siedzibie Sprzedawcy, gotówką [do maksymalnej kwoty niższej od równowartości w złotych polskich 10.000,00 euro (słownie: dziesięć tysięcy 00/100), po przeliczeniu na złote polskie według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu przeprowadzania transakcji, lub do limitu wartości płatności gotówkowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od tego, która z ww. kwot będzie niższa] lub kartą płatniczą. 

3. W przypadku, gdy przy danym Zamówieniu została uiszczona Przedpłata, zapłaty pozostałej części ceny za Zamówienie (do wartości całkowitej ceny za Zamówienie) należy dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy z potwierdzeniem, iż Zamówienie jest gotowe do odbioru w siedzibie Sprzedawcy lub gotowe do wysłania Klientowi. Brak zapłaty pełnej ceny w podanym powyżej terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia.

4. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje), według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień w trakcie realizacji. 

6. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w ust. 2 lit. a) i b), brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 5 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego Produktu. 

VII REALIZACJA DOSTAWY

1. Dostawa zamówionych Produktów następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

2. Do każdej Umowy Sprzedaży Sprzedawca wystawia fakturę VAT lub inny dokument rozliczeniowy (paragon) zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z Produktem. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

3. Zamówione Produkty dostarczane są za pomocą firmy kurierskiej współpracującej ze Sprzedawcą, tj. kurier GLS lub w opcji odbioru osobistego pod adresem Sprzedawcy (po wcześniejszym umówieniu terminu).

4. Przy wartości Zamówienia poniżej 5.000 zł koszty wysyłki pokrywa Klient. Przy dokonaniu zakupu za kwotę 5.000 zł lub wyższą koszt przesyłki leży po stronie Sprzedawcy.

5. Termin realizacji Zamówienia jest wskazany przy opisie Produktów w Sklepie i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski – zwykle jest to 24h + czas dostawy (1-2 dni robocze), co nie dotyczy Produktów na indywidualne zamówienie (kamieni szlachetnych sprowadzanych na zamówienie, dedykowanej biżuterii). Czas realizacji indywidualnych zamówień wynosi ok. 30 - 45 dni.

6. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem i Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w przypadku zastrzeżeń co do jej stanu, spisał odpowiedni protokół z przedstawicielem podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy). Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku uszkodzenia Produktu powstałego w transporcie.

7. Klient o innym statusie niż wymieniony w ust. 6, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w transporcie Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odpowiedzialności rękojmi.

8. W przypadku odbioru osobistego, który nie zostanie dokonany do 30 dni od daty umówienia spotkania lub w przypadku braku kontaktu z Klientem, mimo prób kontaktu ze strony Sprzedawcy, zamówienie zostanie anulowane, a Przedpłata staje się bezzwrotnym zadatkiem.

9. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską na terenie Unii Europejskiej. Koszt wysyłki za granicę wynoszący 45,00 PLN pokrywa Kupujący. Koszty wysyłki za granicę widoczne są w koszyku po dodaniu Produktu lub Produktów oraz uzupełnieniu zagranicznego adresu do wysyłki zamówienia. Czas dostawy poza granicę Polski może się wydłużyć do 6 dni roboczych.

VIII REKLAMACJE

1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami lub z Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową w chwili jego dostarczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta i ujawnionego w ciągu dwóch lat od tej chwili. 

3. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru, lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

4. Towar jest zgodny z umową, jeżeli: 

1) zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

2) zgodna z umową pozostaje w szczególności jego: przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował;

3) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

4) występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o zawarciu umowy;

5) został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

6) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. 

5. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5) wyłącznie w sytuacji gdy: 

a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub, oceniając rozsądnie, nie mógł znać; 

b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta; 

c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

6. Towar jest niezgodny z umową także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

7. W przypadku Umowy z Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie, w momencie zakupu, spoczywa na Konsumencie lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

8. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, może żądać jego naprawy lub wymiany.

9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

12. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie, lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta towar na swój koszt.

13. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;

b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

15. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o obniżeniu ceny.

16. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. 

17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

18. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

19. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

20. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny. W celu skorzystania z bezpłatnej przesyłki za pomocą kuriera prosimy o kontakt z naszym Ekspertem od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00 , na czacie Sklepu Internetowego e-DIAMENTY.PL, pod adresem mailowym: kontakt@e-diamenty.pl lub numerem telefonu +48 61 648 28 21

21. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową. 

22. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie za uzasadnione. 

23. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.  

24. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego - od dnia, w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna. 

25. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową. 

26. Adresem reklamacyjnym jest: YES Biżuteria S.A., ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań z dopiskiem „e-DIAMENTY.PL”.

27. Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Celem funkcjonowania platformy ODR jest umożliwienie bezstronnego, pozasądowego, skutecznego i szybkiego rozstrzygania sporów przez Internet  pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorcą, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. 

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

1. Towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom; towary, których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączona z inną rzeczą; nie podlegają prawu odstąpienia od Umowy. 

Takimi towarami takimi są m.in. następujące Produkty:

a) Produkty wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, zawierające w szczególności indywidualne grawery;

b) Produkty niewystępujące w standardowej ofercie Sklepu Internetowego e-DIAMENTY.PL, sprowadzane na specjalne zamówienie Kupującego;

c) Produkty o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego tj. ściśle związanych z jego osobą, co dotyczy kamieni szlachetnych sprowadzanych na specjalne Zamówienie Klienta oraz wyrobów biżuteryjnych wykonywanych na indywidualne Zamówienie Klienta;

d) Diamenty, których jakość potwierdzona jest certyfikatem międzynarodowego laboratorium gemmologicznego.

2. W przypadkach innych niż opisane w pkt 1 powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta (dalej: Uprawniony), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://e-diamenty.pl/obsluga/zwroty w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. 

3. W tym celu Uprawniony powinien złożyć stosowne oświadczenie oraz odesłać Produkt na adres Sprzedawcy. Uprawniony może przy tym skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Powyższy termin uważa się za zachowany jeżeli Uprawniony wyśle swoje oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu lub elektronicznie na adres: kontakt@e-diamenty.pl najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Oświadczenie wysłane po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

5. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Uprawniony jest zobowiązany do zwrotu Produktu. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym i kompletnym, nie noszącym śladów użytkowania, wyjąwszy zmiany dokonane w granicach zwykłego zarządu, tj. Uprawniony powinien postępować z towarem mając na uwadze możliwą konieczność jego późniejszego zwrotu. Uprawniony ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. Uprawniony jest zobowiązany niezwłocznie odesłać Produkt na adres Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Uprawniony ponosi jedynie bezpośrednie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy (koszty transportu).

8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odesłanego przez Uprawnionego Produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy przez Uprawnionego, po stwierdzeniu zgodności zwróconego Produktu ze złożonym Zamówieniem oraz po dokonaniu weryfikacji w zakresie nienaruszenia jakości Produktu, zwróci Uprawnionemu wszystkie dokonane przez niego płatności na rachunek, z którego pierwotnie dokonano zapłaty, a w przypadku płatności gotówkowej w sposób wskazany przez Uprawnionego.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem, lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

10. Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w dziale VIII Reklamacje, w związku z niezgodnością towaru z umową. 

X ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego e-DIAMENTY.PL dostępnego pod adresem www.e-diamenty.pl następujące Usługi Elektroniczne: 

a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym; 

b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz.

2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne. 

3. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8, lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024 × 768 pikseli. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówień.

4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego e-DIAMENTY.PL w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego e-DIAMENTY.PL poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie, lub umieszczanie w Sklepie Internetowym e-DIAMENTY.PL niezamówionej informacji handlowej. 

5. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego e-DIAMENTY.PL poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@e-diamenty.pl lub pisemnie na adres: YES Biżuteria S.A., ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań, z dopiskiem “e-DIAMENTY.PL”. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji. 

6. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@e-diamenty.pl lub pisemnie na adres: YES Biżuteria S.A., ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań, z dopiskiem “e-DIAMENTY.PL”.

7. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu. 

8. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób. 

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym jest prawo polskie. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, iż powyższe nie dotyczy Konsumentów i Przedsiębiorców o uprawnieniach konsumentów (spory pomiędzy nimi i Sprzedawcą rozpatrywane będą przez sądy właściwe według przepisów kodeksu postępowania cywilnego).

2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie wprowadzone zmiany wchodzą w życie w terminie ich ogłoszenia. Zmiany nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem, które będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu ich złożenia.

3. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: 

a) telefon: +48 61 648 28 21;

b) e-mail: kontakt@e-diamenty.pl;

d) pisemnie na adres: YES Biżuteria S.A., ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań „Sklep Internetowy e-DIAMENTY.PL”.

4. Nazwa Sklepu internetowego e-DIAMENTY.PL, adres pod którym jest dostępny: www.e-diamenty.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

Do pobrania

Nowe w ofercie