Regulamin sklepu e-DIAMENTY.PL

Właścicielem oraz Administratorem serwisu internetowego dostępnego pod domeną www.e-diamenty.pl jest: E-DIAMENTY.PL. KWIATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Świerzawska 1/204; 60-321 Poznań, NIP: 7792389565, REGON: 301692462, wpisana do KRS pod numerem: 0000380507, przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Sprzedawca).


Regulamin sklepu


0.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie e-DIAMENTY.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego e-DIAMENTY.PL jest sprzedaż detaliczna i hurtowa kamieni szlachetnych oraz wyrobów biżuteryjnych, za pośrednictwem sieci Internet.
3. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość, np. Internet. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
4. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy na przykład poprzez skorzystanie z mediacji lub polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

0.2 DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.
2. SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.e-DIAMENTY.PL.
3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty i usługi za pośrednictwem Sklepu, dostępnego pod adresem www.e-DIAMENTY.PL.
4. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu e-DIAMENTY.PL w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności.
6. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży.
7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie oznaczony unikatową nazwą i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
8. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
9. PRODUKT – każdy przedmiot znajdujący się w ofercie Sklepu.

0.3 REJESTRACJA

1. Rejestracja w Sklepie internetowym e-DIAMENTY.PL jest dobrowolna i bezpłatna.

2. Rejestracja następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Sklepu oraz zapoznaje się z klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sklepem.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie Konta na adres e-mail: kontakt@e-diamenty.pl z podaniem danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.

5. Sklep dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu - opcjonalnie, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz zapoznaniem się oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.

6. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak posiadania Konta Klienta, które umożliwia dostęp do automatycznego śledzenia Zamówienia.

0.4 ZAMÓWIENIA

1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
2. Informacje o Produktach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego złożoną Sprzedawcy.
3. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” Produkt/y, który zamierza kupić. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
4. Aby sfinalizować zamówienie należy po dodaniu do „Koszyka” wybranych przez siebie Produktów, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
5. Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
6. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o oświadczenie Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów. Przyjmuje się, że jeżeli Klienci będący przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru CEIDG, którzy przy składaniu Zamówienia nie wybrali, że Zamówienie ma charakter niezawodowy, dokonują zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, w związku z jej zawodowym charakterem, chyba, że coś innego będzie wynikało z okoliczności Umowy w powiązaniu z przedmiotem działalności tego Klienta odzwierciedlonym w CEIDG.
7. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane e-mailowo. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.

0.5 WYŁĄCZENIA

1. Kamienie szlachetne są tworzywami naturalnymi, stąd może zdarzyć, że obiektywnie niemożliwym uzyskanie elementu będącego dokładnym odwzorowaniem modelu, znajdującego się w ofercie Sprzedawcy.
2. W takim przypadku Sklep, za uprzednią zgodą Klienta, zaproponuje Klientowi inny kamień możliwie najbardziej zbliżony do tego znajdującego się w ofercie. Właściwości takiego kamienia będą wówczas zachowywać taką samą lub wyższą wartość rynkową.
3. W przypadku niewyrażenia zgody na zastąpienie kamienia zamówionego proponowanym, Klient może bez żadnych konsekwencji odstąpić od zawartej umowy ze Sklepem. Jeżeli Klient w ciągu 14 dni od momentu zaproponowania mu drogą e-mail innego kamienia jak z ust. 2, nie wyrazi swojego stanowiska, uznaje się, że zrezygnował z Zamówienia, a wtenczas Sprzedawca zwraca mu uiszczoną cenę.
4. Składając Zamówienie na wykonaną na zamówienie biżuterię, Klient jest zobowiązany do wniesienia przedpłaty wysokości 30% łącznej wartości Produktu i dopiero od tego momentu liczony jest termin realizacji Zamówienia.
5. Składając zamówienie na indywidualnie sprowadzany kamień szlachetny, Klient dokonuje przedpłaty wysokości 10% łącznej wartości produktu i dopiero od tego momentu liczony jest termin realizacji Zamówienia.
6. Powyższe przedpłaty stanowią zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego i nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z dokonania zakupu. O wysokości zadatku i danych do jego uiszczenia Klient jest informowany na stronie Sklepu oraz w e-mailu potwierdzającym Zamówienie.
7. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: 573 449 190 (w dni robocze w godzinach 9.00–16.30) i potwierdzane podsumowaniem Zamówienia wysłanego drogą e-mail wraz z treścią Regulaminu.

0.6 SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi VAT.
Wszystkie koszty wysyłki pokrywa Kupujący.
2. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie płatności za Produkty z wykorzystaniem:
a) przelewów tradycyjnych,
b) Płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 - obsługę płatności prowadzi PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
c) Płatności za pobraniem (gotówką albo kartą płatniczą, jeżeli to możliwe u kuriera/przewoźnika), dla Zamówień do max 5.000 zł.
3. Brak zapłaty za zamówione Produkty w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia Zamówienia, skutkuje anulowaniem Zamówienia.

0.7 REALIZACJA DOSTAWY

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
2. Na każdy sprzedany przez Produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy (paragon) zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą Produktu. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
3. Zamówione Produkty dostarczane jest za pomocą firmy kurierskiej współpracującej ze Sklepem, tj. kurier GLS lub w opcji odbioru osobistego pod adresem Sprzedawcy.
4. Koszty wysyłki pokrywa Klient.
5. Termin realizacji Zamówienia jest wskazany przy danym Produkcie i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski – zwykle jest to 24h + czas dostawy (1-2 dni robocze), co nie dotyczy Produktów zindywidualizowanych (kamieni szlachetnych sprowadzanych na zamówienie, dedykowanej biżuterii). Czas realizacji indywidualnych zamówień to do 30 dni.
6. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem i przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w przypadku zastrzeżeń do jej stanu, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu.
7. Klient o innym statusie niż wymieniony w ust. 6, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, a to pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.

0.8 REKLAMACJE

1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o innym statusie.
2. W przypadku, gdy Klient stwierdzi wadliwość dostarczonego towaru może skorzystać z przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi.
3. By złożyć reklamację Klient powinien poinformować Sklep o tym fakcie i udokumentować wykryte wady celem weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania Produktu na adres Sklepu.
4. Sklep ustosunkuje się do tej kwestii w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o tym czy konieczne jest odesłanie produktu na adres Sklepu celem oceny roszczeń. W przypadku zaistnienia konieczności odesłania Produktu należy odesłać go na adres Sklepu wraz z dołączonym dowodem zakupu.
5. Transport Produktów reklamowanych z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sklepu za pośrednictwem wskazanej przez Sklep formy odesłania.
6. Reklamację można złożyć elektronicznie na adres Sklepu lub pisemnie, wysyłając ją na adres Sklepu.
7. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu objęte są gwarancją Producenta na okres jednego roku.
8. Klientowi przysługuje prawo do wymiany danego towaru na inny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Koszty odesłania Produktu pierwotnie zakupionego i transportu nowego ponosi Klient. Klient proszony jest o wcześniejsze ustalenie wymiany z obsługą Sklepu. Odsyłany Produkt nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt. Wymiana nie dotyczy produktów sprowadzanych na zamówienie Klienta lub wykonywanych według jego specyfikacji.

0.9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, może w terminie 14 dni od odebrania przesyłki z Produktem odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.
2. W tym celu Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie oraz odesłać produkt na adres Sklepu. Klient może przy tym skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin odstąpienia uważa się za zachowany jeżeli Klient wyśle swoje oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu lub elektronicznie na adres: kontakt@e-diamenty.pl i dokona tego najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Oświadczenie wysłane po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu, Klient jest obowiązany do zwrotu Produktu/ów. Powinny one zostać zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, nie noszące śladów użytkowania, wyjąwszy zmiany dokonane w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, możliwą konieczność jego późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Odesłanie towaru do Sklepu musi odbyć się nie później niż 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z dołączonym oświadczeniem o odstąpieniu. Odesłanie powinno nastąpić na adres Sklepu: E-DIAMENTY.PL ul. Świerzawska 1/204, 60-321 Poznań.
6. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty odesłania produktów do sklepu (koszty transportu).
7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, na rachunek, z którego pierwotnie dokonano płatności.
8. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Klienta zwracanych towarów lub otrzymania potwierdzenia ich wysyłki zależnie co nastąpi wcześniej.
9. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest rzecz:
a) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, co dotyczy kamieni szlachetnych sprowadzanych na specjalne Zamówienie Klienta oraz wyrobów biżuteryjnych wykonywanych na indywidualne Zamówienie Klienta i pod jego specyfikację, Kamienie szlachetne są przedmiotem indywidualnych zamówień Klientów i jako takie są sprowadzane wg specyfikacji takiego Klienta podanej przez Stronę lub poza Stroną.
b) która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych w Sklepie znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na Stronie Sklepu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym jest prawo polskie. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu, przy czym w odniesieniu do Konsumentów spory te rozpatrywane będą przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
2. Wprowadzanie zmian w niniejszym Regulaminie jest prawem Sklepu. Wszelkie wprowadzone przez Sklep zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym z dniem ogłoszenia. Zmiany nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem i są one realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
3. Nazwa Sklepu internetowego e-DIAMENTY.PL, adres pod którym jest dostępny: www.e-DIAMENTY.PL oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
d) włączona obsługa Cookies i Java Script
f) program do odczytu plików formatu PDF.
W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.